ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Rejestr zmian

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Deklaracja dostępności

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2020-10-06 10:58:20 przez Administrator Systemu

Akapit nr - brak tytułu

   
Deklaracja dostępności
 
 • Wstęp Deklaracji
Centrum Sportu i Rekreacji w Babimoście zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
Niniejsze oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://bip.wrota.lubuskie.pl/csir/
 
 • Daty publikacji i aktualizacji
Publikacja strony internetowej – 2012-10-27
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2024-01-26
 
 • Status pod względem zgodności
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:
 1. Brak mechanizmów ułatwiających dostęp dla osób słabowidzących i niedowidzących.
 2. Brak pętli indukcyjnych.
Ułatwienia na stronie podmiotowej BIP:
1. Podwyższony kontrast (czarne tło, żółte litery)
2. Możliwość powiększenia wielkości liter na stronie
 • Oświadczenia w sprawie dostępności
Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia 2020-09-24.
Oświadczenie sporządzono na podstawie samooceny dokonanej przez Centrum Sportu i Rekreacji w Babimoście.
Przy samoocenie i analizie dostępności wykorzystano narzędzie https://achecker.ca/ , z którego wynika, że strona jest dostępna pod względem technicznym.
Oświadczenie zostało ostatnio poddane przeglądowi w dniu 2023-03-26.
 
 • Informacje zwrotne, dodatkowe i dane kontaktowe
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Angelika Kwaśnik, adres poczty elektronicznej: . Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 683513314. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.
 
 • Informacje na temat procedury
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich (https://www.rpo.gov.pl/pl)
 
 • Dostępność architektoniczna
Centrum Sportu i Rekreacji - Hala ,,Olimpia", ul. Żwirki i Wigury 10A, 66-110 Babimost
1. Budynek jest dostępny dla osób z niepełnosprawnością.
2. Do całego budynku prowadzą  4 wejścia z czego 3 są użytkowane codziennie.
3. Główne wejście – wejście ,,D” do budynku Centrum Sportu  i Rekreacji  jest bezprogowe z poziomu chodnika.
4. Wejście nie jest zabezpieczone bramkami.
5. Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
6. W budynku znajduje się platforma windy dla osób niepełnosprawnych – wejście ,,A”.
7. Dla osób na wózkach dostępne są korytarze i pomieszczenia na parterze budynku.
8. Pomieszczenie Dyrektora znajduję się na poziomie ,,1”
9. Istnieje możliwość umówienia spotkania z klientem na parterze.
10. Istnieje możliwość zaprowadzenia osoby niewidomej do konkretnego miejsca w Centrum Sportu i Rekreacji.
11. Toaleta przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze budynku – w wejściu ,,D”
12. Szatnia dla osób niepełnosprawnych korzystających z zajęć sportowych jest dostępna na parterze (szatnia nr 9).
13. Przed budynkiem Centrum Sportu wyznaczono miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
14. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
15. W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
16. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 
Budynek Fitness Park, ul. Żwirki i Wigury 10A, 66-110 Babimost
1. Budynek jest częściowo dostępny dla osób niepełnosprawnych.
2. Do budynku prowadzą dwa wejścia, które nie posiadają progów i są dostępne dla osób niepełnosprawnych. Jedno wejście prowadzi bezpośrednio do szatni dla drużyn sportowych oraz na poziom ,,1” – siłowni i salki fitness.
3. Poziom ,,1” nie jest dostępny dla osób niepełnosprawnych. Budynek nie posiada windy dla osób niepełnosprawnych.
4. Na poziomie ,,O” znajdują się pomieszczenia tylko dla drużyn sportowych.
5. W budynku od strony szczytowej znajduje się pomieszczenie dla stowarzyszenia osób niepełnosprawnych wraz toaletą dostosowaną dla osób niepełnosprawnych.
6. Wejście do pomieszczenia nie posiada progu i jest dostępne dla osób niepełnosprawnych.
7. Budynek nie posiada pętli indukcyjnych.
8. Do pomieszczenia dla osób niepełnosprawnych można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
9. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 
 
 

Załączniki

« powrót do poprzedniej strony